X-GRIT
Patentoidulla rouhinterä-kauhaintegraatiolla monipuolista lisäarvoa talvihoitoon

X-Grit®-rouhinteräkauha on patentoitu (pat. pend.), vapaasti pyörivistä rouhinterärullista ja kauhaintegraatiosta muodostuva ympärivuotisesti monikäyttöinen lisälaite, jonka avulla parannetaan ensisijaisesti talvijalankulku- ja liikenneturvallisuutta, edistetään ympäristön kannalta kestävämpää talvihoitoa sekä tehostetaan erityisesti taajama-alueiden talvihoitoa.

Ympärivuotista hyötyä tuottava lisälaite

Talvihoidon lisäksi X-Grit®-rouhinteräkauhaa voidaan käyttää ympäri vuoden monipuolisesti erilaisissa työkohteissa, mikä parantaa merkittävästi lisälaiteinvestoinnin kannattavuutta. Valmistusteknisten ominaisuuksiensa ansiosta rouhinterät on vaihdettavissa helposti ja nopeasti eri käyttötarkoituksiin, minkä myötä rouhinominaisuus ei rajoitu ainoastaan talvihoitoon. Rouhinominaisuutta voidaan hyödyntää muun muassa viheralueiden kunnossapitotehtäviin sekä erilaisten maa-ainespintojen muokkaamiseen perinteisten kauhalla tehtävien töiden lisäksi. Sen lisäksi, että rouhinterärullat voidaan hydraulisesti nostaa kauhan syvennykseen, kun rouhinrullat eivät ole käytössä, niin ne voidaan kevennyksen vuoksi jättää myös kokonaan pois kauhasta, kun rouhinominaisuutta ei tarvita, ja käyttää X-Grit®:ia pelkkänä kauhana.

Soveltuu moniin työkoneisiin

X-Grit®-rouhinteräkauhaa on saatavissa erikokoisena erilaisiin työkoneisiin ja modulaarisen rullarakenteen myötä kokonaisuus on vapaasti varioitavissa käyttötarpeiden mukaan. Kauhassa on myös pulttikiinnitteiset pikasovitteet, joten sovitteiden vaihto toiseen koneeseen sopivaksi onnistuu helposti ja nopeasti, ja näin yksi kauha soveltuu usealle eri työkoneelle ilman merkittäviä muutostöitä.

Turvallisuutta talvijalankulkuun

Joka neljäs suomalainen kaatuu vuosittain liukastumisesta johtuen ja noin joka kymmenes kaatuminen johtaa edelleen loukkaantumiseen. Kaatumistapaturmista on arvioitu aiheutuvan joka vuosi yhteensä noin 420 miljoonan euron yhteiskunnalliset kustannukset. Lue lisää... X-Grit®-rouhinmenetelmän avulla voidaan parantaa merkittävästi talvijalankulun turvallisuutta, sillä sen rouhinominaisuuden avulla on saavutettu kokeellisesti keskimäärin jopa 72 prosenttiyksikköä suurempi kitkakerroin liukkaan jääpinnan ja kengänpohjan välille kuin hiekoittamalla – saavutettaen näin jo turvallisen jalankulun kitkakerroin erittäin liukkaankin jääpolanteen pintaan.

X-Grit® erityisesti tiiviisti rakennettuihin ympäristöihin

Rouhinterien teräpainetta voidaan kasvattaa tarvittaessa helposti kauhaintegraation mahdollistaman kauhakuorman avulla, minkä myötä jäisten polanteiden rouhinta käy myös pienemmillä ja ketterämmillä työkoneilla esimerkiksi ahtaissa kaupunki­keskustoissa, kävelykaduilla, bussipysäkeillä sekä kiinteistöjen pihoilla ja sisäänkäynneillä, joihin liukkaita lumi- ja jääpolanteita muodostuu herkästi, mutta joissa raskaalla kalustolla on ongelmallista toimia. X-Grit®:n teräpaine riittää pienelläkin työkoneella hyvin jo pintajäätyneiden lumipolanteiden rouhimiseen ilman ylimääräistä kauhakuormaa, jolloin rouhittu irtoaines voidaan poistaa kauhan avulla kohteesta välittömästi ja jättää kohteeseen polanteeton ja siisti lopputulos.

Yhteiskäytöllä ylivertainen lopputulos vaativiinkin kohteisiin

X-Grit®:lla tasaiseksi ja polanteettomaksi käsitellyt pinnat ovat erinomainen pohja hiekoitusmurskeelle, mikäli liukkaudentorjunta halutaan varmistaa hiekoitusmurskeen avulla. Vaihtoehtoisesti X-Grit®:lla voidaan pinta myös karhentaa, jolloin se on myös jo hyvin pitävä ilman hiekoitusmurskeen levittämistä. X-Grit®:n rouhinominaisuuden avulla voidaan myös tehostaa kemiallisesti tai lämmitettäen sulana pidettävien kohteiden liukkaudentorjuntaa, mikäli jääpolannetta pääsee sulatuksesta huolimatta muodostumaan. X-Grit®:n ja muiden menetelmien optimaalisella yhteiskäytöllä voidaankin tehostaa talvihoitoa merkittävästi sekä tuottaa hyvin turvallinen ja esteetön talvijalankulkuympäristö.

X-GRIT
X-GRIT
Hiekoitusmurskeen käytön kääntöpuolet

Suomessa käytetään liukkaudentorjuntaan vuosittain noin 1 300 000 tonnia hiekoitusmursketta. Uusiutumattoman kiviaineksen käyttö johtaa muun muassa jatkuvasti pidentyviin kuljetusetäisyyksiin ja sen myötä kasvavíin kasvihuonekaasupäästöihin sekä ennenpitkää myös kiviaineksen saatavuuden heikentymiseen. Vuosittain liukkaudentorjuntaan käytetyn kiviainesmäärän kuljettaminen maansiirtokuorma-autoin tuottaa kokonaisuudessaan keskimäärin jo noin 72 hiiliekvivalenttitonnin kasvihuonekaasupäästöt per yksi kuljetettu kilometri ja hiekoitusmursketta kuljetetaan useita kilometrejä useaan kertaan sen elinkaaren aikana. Hiekoitusmurskeen käyttö lisää merkittävästi myös terveydelle haitallisen katupölyn muodostumista, ja osa hiekoitusmurskeesta päätyy kierrättämättömänä jo yhden kauden jälkeen kaatopaikalle sen sisältämien ympäristölle haitallisten epäpuhtauksen vuoksi. Lue lisää...

X-Grit®: ympäristöystävällisempi vaihtoehto

X-Grit® tarjoaa vaihtoehtoisen liukkaudentorjuntamenetelmän toistuvalle hiekoitusmurskeen käytölle, sillä turvallinen kitkakerroin voidaan usein saavuttaa myös tiivistyneen pinnan rouhimisen avulla. Kuohkea lumikerros on jalan alla mukavan tuntuinen ja pitävä. Lisäksi se mahdollistaa myös erilaisten talvikulkuvälineiden, kuten kelkkojen, pulkkien ja suksien, käytön taajama-alueilla liikkumiseen, mikä osaltaan tukee kevyiden kulkumuotojen osuuden kasvattamista yhteiskunnassa. Lue lisää...

Rouhimisen avulla voidaan tehostaa myös hiekoitusmurskeen uusiokäyttöä, kun jo kertaalleen levitetty hiekoitusmurske nostetaan rouhimalla uudelleen väylän pintaan. Tällöin hiekoitusmurskeen levitystarvetta voidaan vähentää myös uudelleenkäytön myötä. X-Grit®:n avulla nopeutetaan myös liukkaiden jäätiköiden sulamista erityisesti kevättalvisin rouhimalla tiivis jääkerros rikki, jolloin lämmin ilma ja vesi pääsevät vaikuttamaan sulattavasti jäämuodostuman läpi. Näin parannetaan sekä jalankulkuturvallisuutta että vähennetään hiekoittamisen – ja edelleen pölynsidonnan ja hiekoitusmateriaalin poiskeruun – tarvetta kevättalvisin.

Monikäyttöisyyden myötä tuottavuutta talvihoitoon

X-Grit®:n kauhaintegraatio mahdollistaa polanteiden rouhimisen lisäksi myös rouhitun irtoaineksen välittömän poiston, mikä on tärkeä ominaisuus esimerkiksi kiinteistöjen, pysäkkien ja risteysalueiden talvihoidossa, missä irtoaines tiivistyy nopeasti uudelleen muodostaen liukkaita polanteita. Kauhaintegraatio luo lisäarvoa myös alueilla, joissa lumitilat ovat vähäiset tai irtoainesta ei muusta syystä voida aurata sivuun. X-Grit® tarjoaa tällöin ketterän ja monikäyttöisen lisälaitteen, jonka ansiosta kohteeseen ei tarvitse sitoa ylimääräistä kalustoa ja henkilöstöä polanteenpoistoa, liukkaudentorjuntaa sekä lumenpoistoa ja -siirtoa varten, vaan kaikki toiminnot voidaan suorittaa yhdellä työkoneella samassa hetkessä.

Toiminnallista tehokkuutta pienessä paketissa

X-Grit®:n kauhaintegraation ansiosta polanteenpoistoa on mahdollista suorittaa myös pienemmällä, ketterämmällä ja vähäpäästöisemmällä kalustolla, kun teräpainetta voidaan tarvittaessa kasvattaa ylimääräisen kauhakuorman avulla. X-Grit®:n teräpaine riittää pienelläkin työkoneella jo pintajäätyneiden lumipolanteiden rouhimiseen ilman ylimääräistä kauhakuormaa, ja polanteenpoisto onnistuu tehokkaasti myös ahtaissa kohteissa, kuten kaupunkikeskustoissa ja kiinteistöjen piha-alueilla, joihin vastaavasti raskas kalusto soveltuu huonosti.

Säädettävä työjälki halutusta lopputuloksesta riippuen

X-Grit®:n rouhimissyvyys voidaan määrittää kauhan kallistuskulman avulla halutusta lopputuloksesta riippuen. Esimerkiksi kelkkojen, pulkkien, suksien sekä miellyttävän jalankulun kannalta paras jälki saadaan, kun kauhan pohja on lähes kohtisuorassa pintaan nähden ja terät rouhivat ainoastaan pintaan kuohkean, hyvin pitävän ja jalan alla miellyttävän pinnan. Tämä menetelmä soveltuu hyvin myös pinnan sisään painuneen hiekoitusmurskeen uudelleennostoon ilman, että lunta – ja samalla hiekoitus­mursketta – tarvitsee vielä siirtää tai poistaa pinnalta. Vastaavasti voimakkaan rouhimisen, kuten polanteiden poistamisen, tapauksessa kauha kallistetaan 15 astetta taaksepäin, jolloin terähampaat pääsevät painautumaan syvälle ja rouhimaan irtoainesta koko terähampaiden syvyydeltä. Tällöin irtoaines tulee myös poistaa, mikä voidaan vaivattomasti hoitaa X-Grit®:n kauhaintegraation avulla. X-Grit®:ssa on myös takahuulilevy, jonka avulla polanteiden poisto ja irtoaineksen kerääminen käy nopeasti. Tällöin eteenpäin ajettaessa pinta rouhitaan, ja peruuttamaan lähtiessä rullat nostetaan hydraulisesti teräsyvennykseen, jolloin takahuulilevy laskee maahan ja kaapii rouhitun irtoaineksen kauhan syvennykseen. Kaavittu irtoaines taasen voidaan nostaa esimerkiksi kasalle tai lavalle kauhan avulla.

Rouhinterä
Varaosat
Käytettävissä juuri silloin, kun tarvitaan

Talvihoidon lisälaitteen kannalta oleellinen tekijä on sen käyttövarmuus. X-Grit®:n rouhinterät ovat helposti vaihdettavissa, minkä ansiosta terien huolloista ja korjauksista johtuvat epäkäytettävyysajat ovat lyhyet ja lisälaite on käytettävissä juuri silloin kun sitä tarvitaan. X-Grit®:n suunnittelussa on käytetty mahdollisimman paljon myös standardiosia huollettavuuden maksimoimiseksi.

Jos rouhinominaisuutta ei käytetä esimerkiksi kesäaikaan, voidaan terärullat irrottaa kauhan keventämiseksi, jolloin X-Grit®:ia voidaan käyttää edelleen perinteisenä kauhana. Myös rullien huollon aikana X-Grit®:n ei tarvitse seistä täysin tuottamattomana verstaalla, kun rullat voidaan irroittaa kauhasta ja lähettää kauha töihin. Kauhaan voi olla myös useita teräkokoonpanoja esimerkiksi eri käyttötarkoituksiin, jolloin teräkokoonpanojen vaihto käy tuossa tuokiossa ja lisälaitteen epäkäytettävyysajat ovat lyhyet. Valmistusteknisten ratkaisujen vuoksi asiakkaan oma varaterävarasto ei sido merkittäviä pääomia ja varaosia on myös saatavissa tarvittaessa nopeallakin toimituksella.

X-Grit®:n kehityksessä mukana mm.:

Soukkio Oy
ELY-keskus
Business Finland